Skip to content

Hur Reformaten behandlar dina personuppgifter

Reformatens Dataskydd, 18.03.21

Din personliga integritet är viktig för oss och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss, Reformaten (802531-6012). Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna ta emot donationer, utveckla vår verksamhet, erbjuda tjänster och utbildningar samt kommunicera våra projekt.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, blir månadsgivare, ingår samarbete, engagerar dig ideellt, eller anmäler dig till ett event eller något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss

Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och ansökningshandlingar så som CV. Vidare behandlas information om hur du använder Reformatens hemsida, IP-adress och geografisk information.

I vår integritetspolicy hittar du information om vilka uppgifter om dig som Reformaten behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter, med mera.

Vi har fått dina uppgifter från insamling via hemsidan, från leverantörer av medlemssystem och betaltjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Reformatens hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Reformaten inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet.Vi raderar eller anonymiserar kontinuerligt data som inte längre används.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan även komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Reformaten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@reformaten.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor eller önskar få din data borttagen i egenskap av medlem eller stödjare? Kontakta oss på info@reformaten.com